Regulamin

 

 

 

 

 


1. Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

 1. „Usługodawca” – oznacza ABE-IPS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Annopol 4a hala D, 03-236 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,  XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000282268, REGON: 010257620, NIP 526 00 12 190, kapitał zakładowy 4 085 500,00 zł
 2. „Usługobiorca” – oznacza osobę fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych albo posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych i jednocześnie posiadającą zgodę przedstawiciela ustawowego na zawarcie Umowy i dokonywanie Zakupów, lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonała w sposób określony w Regulaminie Rejestracji w serwisie eContenta oraz dla której utworzone zostało Konto;
 3. „Użytkownik” – osoba fizyczna, upoważniona przez Usługobiorcę do uzyskania Dostępu lub osoba fizyczna działająca w imieniu Usługobiorcy, która korzysta z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, udostępnianych przez Usługodawcę w ramach serwisu econtenta.com;
 4. „Serwis” – oznacza serwis umieszczony pod adresem www.econtenta.com, umożliwiający zakup  Publikacji, dodawanie dokumentów i pracę z nimi;
 5.  „Publikacje” – oznacza wszystkie znajdujące się w ramach Serwisu produkty w postaci m.in. treści cyfrowych;
 6.  „Dokumenty” – własne dokumenty dodane do Serwisu przez Usługobiorcę lub Użytkownika
 7. „Dostęp” - możliwość korzystania przez Użytkownika z wykupionego przez Usługobiorcę dostępu do Publikacji, znajdujących się w Serwisie;
 8.  „Usługi” - oznacza znajdujące się w aktualnej ofercie Serwisu usługi;
 9.  „Zabezpieczenia” – oznacza stosowane przez Usługodawcę systemy zabezpieczeń Publikacji przed nielegalnym rozpowszechnianiem;
 10.  „Rejestracja” – oznacza proces polegający na zarejestrowaniu potencjalnego Usługobiorcy lub Użytkownika w Serwisie, z wykorzystaniem udostępnianego przez Serwis formularza rejestracyjnego, w celu utworzenia Konta;
 11. Konto” – oznacza tworzone w wyniku Rejestracji Usługobiorcy / Użytkownika w Serwisie indywidualne konto umożliwiające edycję podawanych Danych Osobowych, Zakup Publikacji, zawierające informacje o wszystkich zakupionych Publikacjach, historię transakcji, jak również umożliwiające korzystanie z funkcjonalności serwisu, w tym działu Moje Zasoby;
 12. Koszyk” – oznacza element Serwisu, za pomocą którego Usługobiorca precyzuje szczegóły Zakupu, takie jak: liczba zakupionych Publikacji, dane do faktury, sposób płatności, itp.;
 13. Regulamin” - oznacza niniejszy regulamin określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności zasady zamawiania Publikacji oraz prawa i obowiązki Usługobiorcy i Użytkownika oraz Usługodawcy;
 14. Dane Osobowe” - oznacza zgromadzone w trakcie Rejestracji w Serwisie oraz podczas korzystania przez Usługobiorcę z Serwisu i jego funkcjonalności wszelkie informacje dotyczące Usługobiorcy; Dane Osobowe są przetwarzane w celach i w zakresie wskazanym w Polityce Prywatności i Cookies;
 15. Polityka Prywatności i Cookies” – oznacza stosowane przez Usługodawcę zasady prywatności i przetwarzania plików typu „ciasteczka”;
 16.  „Zamówienie” – oznacza transakcję sprzedaży Publikacji przez Usługodawcę wykonaną w Serwisie, w związku z zamówieniem złożonym przez Usługobiorcę przy wykorzystaniu Konta, nie zależnie od rodzaju zamówienia (zakup jednorazowy, prenumerata, wypożyczenie, zakup budżetowy);
 17. „Czytelnia” – segment Serwisu, w którym Użytkownik może czytać Publikacje oraz korzystać z innych Usług Serwisu, w tym Usług personalizacyjnych.

 

2. Postanowienia ogólne

 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) („Ustawa”)  Usługodawca ustala niniejszym Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący w serwisie eContenta.
 2.  Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem witryny WWW dostępnej w Internecie pod adresem: http://www.econtenta.com/.
 3. Każdy Usługobiorca / Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. W przypadku wprowadzenia zmian w Regulaminie, zamówienia dostępu do treści Publikacji złożone przed datą wprowadzenia tych zmian będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

   

3. Rodzaj i zakres świadczonych Usług

 1. W ramach Usług w Serwisie, Usługodawca:
  1. udostępnia odpłatnie i nieodpłatnie Publikacje umieszczone w Serwisie;
  2. umożliwia zakup Publikacji, według struktury Publikacji dostępnych w modelu zakupu jednorazowego;
  3. umożliwia abonamentowy, czasowy dostęp do Publikacji, według struktury Publikacji dostępnych w modelu prenumeraty;
  4. umożliwia krótkoterminowy dostęp do Publikacji, według struktury Publikacji dostępnych w modelu wypożyczenia krótkoterminowego;
  5. umożliwia Usługobiorcom wprowadzenie do Serwisu własnych dokumentów i zarządzanie nimi w ramach Serwisu.
 2. Wszystkie publikacje, dostępne w Serwisie, udostępniane są przez Usługodawcę na podstawie porozumień z właścicielami praw do tych publikacji, za wyjątkiem sytuacji opisanych w podpunktach 1-3 poniżej.
  1. . Publikacje z Domeny Publicznej, co do których prawa autorskie wygasły, są udostępniane nieodpłatnie wszystkim użytkownikom;
  2. Dokumenty dodane do Serwisu przez Usługobiorcę, którym jest osoba fizyczna, są dostępne tylko na jego własny użytek. W tym przypadku Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za treści dodane do Serwisu przez siebie i na nim spoczywa obowiązek upewnienia się, iż nie są to treści o charakterze bezprawnym, powszechnie uznawane za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne albo mogące obrażać uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne i polityczne oraz w jakichkolwiek inny sposób naruszające przepisy prawa, w tym przepisy prawa autorskiego.
  3. Dokumenty dodane do Serwisu przez Usługobiorcę, którym jest instytucja, są dostępne tylko na użytek tej instytucji. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za treści dodane do Serwisu przez siebie. Na Usługobiorcy spoczywa obowiązek upewnienia się, iż nie są to treści o charakterze bezprawnym, powszechnie uznawane za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne albo mogące obrażać uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne i polityczne oraz w jakichkolwiek inny sposób naruszające przepisy prawa, w tym przepisy prawa autorskiego.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczenia na stronach Publikacji znaku wodnego eContenta, widocznego na ekranie komputera na kopii publikacji, na wydrukach i plikach źródłowych.
 4. Zabronione jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym, powszechnie uznawanych za wulgarne, obraźliwe lub obsceniczne albo mogące obrażać uczucia innych osób, w tym również uczucia religijne i polityczne oraz jakichkolwiek innych naruszających przepisy prawa

4. Warunki świadczenia Usług

 1. Treść Publikacji i Usługi Serwisu dostępne są tylko wtedy, kiedy komputer lub inne urządzenie Usługobiorcy / Użytkownika, na którym przeglądana jest treść Publikacji jest podłączony do Internetu i może się komunikować z serwerem autoryzacyjnym Usługodawcy.
 2. Treść Publikacji zakupionych na własność i pobranych na nośnik Usługobiorcy może być dostępna bez konieczności podłączenia do internetu.
 3. Zamawianie i korzystanie z niektórych usług Serwisu możliwe jest wyłącznie po zarejestrowaniu się w Serwisie i zapoznaniu z Regulaminem i zaakceptowaniu go poprzez zaznaczenie stosownego pola w procedurze rejestracyjnej. Rejestracja polega na podaniu co najmniej wskazanych w formularzu rejestracyjnym personaliów, hasła oraz adresu email Usługobiorcy. Zatwierdzenie przez Usługobiorcę formularza z jego danymi osobowymi jest równoznaczne z oświadczeniem, że podane w formularzu dane są prawdziwe.
 4. Niektóre usługi podstawowe w Serwisie mogą być świadczone bez obowiązkowej rejestracji (podgląd publikacji, wyszukiwanie Publikacji).
 5. W przypadku, gdy Usługobiorcą jest instytucja, autoryzacja Użytkowników należących do instytucji może odbywać się za pomocą weryfikacji adresów IP tejże instytucji. Autoryzacja daje prawa odczytu Publikacji. Dla skorzystania z innych usług personalizacyjnych wymagana jest rejestracja Użytkownika w Serwisie.
 6. Usługobiorca / Użytkownik odpowiada za utrzymanie w tajemnicy hasła i nazwy (adresu email) swojego konta. Usługodawca nie odpowiada za szkody poniesione przez Usługobiorcę / Użytkownika związane z  udostępnianiem przez Usługobiorcę tych danych osobom trzecim.
 7. Zamówienie dostępu do treści Publikacji polega na wybraniu przez Usługobiorcę widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji dostępnych przy każdej Publikacji (rodzaj zamówienia: zakup, prenumerata, wypożyczenie na odpowiednią liczbę dni), przeniesieniu Publikacji do koszyka i dalszym postępowaniu zgodnie z wskazówkami podawanymi Usługobiorcy na każdym etapie procedury składania zamówienia.
 8. Zamówione Publikacje udostępniane są Usługobiorcy natychmiast po otrzymaniu przez Usługodawcę potwierdzenia otrzymania zapłaty, w ramach usługi Czytelni lub przez pobranie Publikacji przez Usługobiorcę drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe bezpośrednio do pamięci komputera (lub innego urządzenia wyposażonego w niezbędne oprogramowanie), przy pomocy którego następowało będzie pobieranie.
 9. Usługa „Moje Zasoby” udostępniona jest Usługobiorcy natychmiast po otrzymaniu przez Usługodawcę potwierdzenia otrzymania zapłaty. Usługodawca umożliwia Usługobiorcy wybór i przechowywanie Publikacji na osobistej półce Usługobiorcy, a także korzystanie z innych Usług dostępnych w tym segmencie (tworzenie kursów, praca grupowa itd.).
 10. Opłacenie Zamówienia następuje za pomocą karty płatniczej lub przelewu. Pośrednikiem w realizacji tych płatności jest serwis Dotpay S.A. Usługobiorca nie ponosi z tego powodu żadnych dodatkowych kosztów – opłaty za realizację transakcji wliczone są w cenę Usługi.        
 11. Usługodawca może odmówić świadczenia Usług lub zablokować konto Usługobiorcy w przypadku złamania przez Usługobiorcę przepisów prawa lub zasad opisanych w Regulaminie, powiadamiając jednocześnie Usługobiorcę o przyczynach odmowy lub dokonanej blokady. Po usunięciu przez Usługobiorcę naruszenia i jego skutków, Usługodawca może przywrócić możliwość korzystania z Usług Serwisu temu Usługobiorcy, na jego wniosek.
 12. W przypadku, gdyby z ważnych przyczyn Usługodawca nie mógł świadczyć Usługi, Usługodawca poinformuje o tym Usługobiorcę oraz niezwłocznie zwróci dokonane przez Usługobiorcę opłaty za niewykonaną usługę.
 13. Wszystkie ceny w Serwisie są podawane w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 14. Cena Usługi w chwili złożenia Zamówienia przez Usługobiorcę jest wiążąca w całym okresie realizacji zamówienia.
 15. Każdy Usługobiorca może otrzymać fakturę VAT. W celu otrzymania faktury należy zaznaczyć odpowiednią opcję w czasie składania zamówienia.
 16. Usługodawca może w każdym czasie rozwiązać umowę o świadczenie Usługi za 14-dniowym okresem wypowiedzenia z ważnych powodów tj.:
  1. zmiana przepisów prawa regulujących świadczenie Usługi wpływająca na wzajemne prawa i obowiązki Użytkownika oraz Usługodawcy, zmiana interpretacji powyższych przepisów prawa wskutek orzeczeń sądów, decyzji, rekomendacji lub zaleceń właściwych w danym zakresie urzędów lub organów;
  2. naruszanie przez Użytkownika postanowień Regulaminu, podejmowanie przez Użytkownika działań sprzecznych z prawem lub powodujących wystąpienie istotnej szkody dla Usługodawcy;
  3. zaprzestanie bądź zmiana zakresu lub charakteru Usługi świadczonej przez Usługodawcę.
 17. Usługobiorca / Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie Usługi poprzez zgłoszenie Usługodawcy żądania usunięcia Konta. Usługodawca usuwa Konto w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania.

5. Reklamacje i odstąpienie od umowy

 1. Reklamacje w zakresie usług świadczonych przez Usługodawcę można zgłaszać: elektronicznie, za pomocą formularza dostępnego w dziale Kontakt, w formie pisemnej listem poleconym lub pocztą kurierską na adres: ABE-IPS Sp. z o.o., ul. Annopol 4a hala D, 03-236 Warszawa lub telefonicznie pod numerem +4822 6540675. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, instytucja, adres email) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. Zgłoszenia reklamacyjne zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia. Pozytywne rozpatrzenie reklamacji skutkować będzie umożliwieniem poprawnego dostępu do Publikacji, a w przypadku braku takiej możliwości, zwrotem kwoty równej cenie Publikacji lub proporcjonalnej części ceny Publikacji za okres, w którym jego wykorzystanie nie było możliwe, najpóźniej w terminie 7 (siedmiu) dni od momentu rozpatrzenia reklamacji.
 2. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny” Usługobiorca może odstąpić od umowy zawartej z Usługodawcą bez podania przyczyny, składając Usługodawcy stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od daty zawarcia umowy, przy czym dla zachowania tego terminu wystarczające jest wysłanie pisemnego oświadczenia w tym terminie, z zastrzeżeniem ust. 3-5 poniżej.
 3. Odstąpienie od umowy w trybie wskazanym w ust. 2 jest dopuszczalne wyłącznie przed otwarciem Publikacji zamówionej w ramach Usługi dostępu lub, odpowiednio, pobraniem Publikacji na nośnik Usługobiorcy / Użytkownika. Po otwarciu Publikacji lub jej pobraniu, prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Usługobiorcy z uwagi na charakter świadczenia o właściwościach ściśle związanych z osobą Usługobiorcy (zindywidualizowany link umożliwiający pobranie pliku/otwarcie Publikacji na indywidualnym koncie Usługobiorcy), jak również z uwagi na fakt, że świadczenie Usługi nie może zostać zwrócone.
 4. Dla celów porządkowych, wskazane jest, aby oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawierało następujące dane: dane Usługobiorcy, numer zamówienia, ID lub identyfikator Publikacji, datę zamówienia oraz kwotę transakcji.
 5. Strony dopuszczają złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy w formie e-mailowej, na adres: [email protected] lub telefonicznie pod numerem +4822 6540675, w dni robocze w godzinach 8-16.
 6. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Usługobiorcę, pieniądze przez niego wpłacone zostaną zwrócone na rachunek bankowy Usługobiorcy, z którego płatność została dokonana lub na inny rachunek bankowy Usługobiorcy wskazany przez Usługobiorcę w odstąpieniu od umowy, w terminie 7 dni, a dostęp na koncie Usługobiorcy do wybranego Publikacji, co do której nastąpiło odstąpienie od umowy, zostanie zablokowany, z zastrzeżeniem pkt 7 poniżej.
 7. W przypadku pobrania przez Usługobiorcę Publikacji lub jego otwarcia w Serwisie po złożeniu przez niego oświadczenia o odstąpieniu a przed dezaktywacją dostępu do Publikacji na koncie Usługobiorcy, pieniądze nie zostaną zwrócone Usługodawcy, z uwagi na wystąpienie przesłanek wyłączających prawo odstąpienia od umowy

   


6. Własność intelektualna i prawa autorskie

 1. Wszystkie elementy serwisu internetowego econtenta.com – teksty, grafiki itp. – są własnością Usługodawcy lub podmiotów współpracujących z Usługodawcą. Wykorzystywanie jakichkolwiek elementów pochodzących z Serwisu bez uzyskania zgody Usługodawcy jest zabronione.
 2. Właścicielem majątkowych praw autorskich do treści zawartych w oferowanych Publikacjach są ich wydawcy. Ewentualne wykorzystywanie tych materiałów wymaga uzyskania zgody ze strony odpowiedniego wydawcy.
 3. Właścicielem licencji do plików z elektroniczną wersją Publikacji jest Usługodawca. Zabrania się podejmowania jakichkolwiek prób łamania Zabezpieczeń, odszyfrowywania ich zawartości itp.
 4. W ramach zakupionej Usługi, Usługobiorca może wykorzystywać Publikacje zamówione w Serwisie i będące przedmiotem Usług na własny użytek. W szczególności Usługobiorca nie ma prawa do: rozpowszechniania lub wprowadzania do obrotu pobranych Publikacji, ani w całości, ani we fragmentach, ingerowania w zawartość, dystrybucji, powielania Publikacji, usuwania oznaczeń oraz Zabezpieczeń technicznych lub jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania Publikacji.
 5. W przypadku, gdy Usługobiorcą jest instytucja, zamówione w Serwisie Publikacje mogą być udostępniane w ramach dozwolonych systemem Zabezpieczeń Serwisu, Użytkownikom, którzy przynależą do tejże instytucji. W tym przypadku, Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie zapisów Regulaminu przez Użytkowników, które do niego należą.

   


7. Wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Usługobiorcę bądź osoby trzecie w związku z naruszeniem warunków Regulaminu.
 2. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użytkowania bądź niemożności skorzystania z oferowanych Usług oraz szkody powstałe w następstwie utraty lub modyfikacji danych Usługobiorcy, powstałe w związku z naruszeniem warunków Regulaminu.

   


8. Polityka prywatności i Cookies

 1. Usługodawca gwarantuje Usługobiorcy ochronę danych osobowych. Regulamin prezentuje zakres oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji o Usługobiorcach Serwisu.
 2. Usługobiorca składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z realizacja zamówień dokonywanych przez Usługodawcę. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie zamówienia. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
 3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (RODO) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
 4. Usługobiorca ma prawo do wglądu i aktualizacji swoich danych osobowych w serwisie eContenta.com po zalogowaniu do serwisu, na stronie „Moje konto”. Usunięcie z bazy danych informacji o Usługobiorcy, z zachowaniem jednak dokumentacji księgowej zgodnie z przepisami księgowymi polskiego prawa, jest możliwe po przesłaniu dyspozycji pisemnej za pomocą maila lub listu poleconego.
 5. W celu śledzenia zmian statystycznych oraz zapewnienia jak najwyższej jakości usług Usługodawca w ramach Serwisu korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Użytkownika, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies, ciasteczka). Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.

   


9. Postanowienia końcowe

 1. Obecność Publikacji na stronach Serwisu nie oznacza ich dostępności i możliwości realizacji zamówienia.
 2. Publikacje prezentowane na stronach serwisu nie stanowi oferty w myśl Kodeksu Cywilnego
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Usługobiorcę oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Usługobiorcę.
 4. Różnice pomiędzy wizualizacją Publikacji w Serwisie wynikające z indywidualnych ustawień komputera Usługobiorcy (kolor, proporcje itd.) nie mogą być podstawą reklamacji w Serwisie.
 5. Usługodawca dokłada należytej staranności, aby treść oferty sprzedaży Publikacji jak najdokładniej odpowiadała rzeczywistości. Z uwagi na możliwość wystąpienia błędów podczas dokonywanej aktualizacji (np. cen, konfiguracji itd.) – ewentualne rozbieżności zostaną skorygowane w trakcie realizacji zamówienia.
 6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 7. Wszystkie nazwy Publikacji oferowanych do sprzedaży przez Usługodawcę są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od 15 lipca 2014.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany niniejszych warunków i zasad sprzedaży obowiązują od daty opublikowania ich na stronie www.econtenta.com. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia niniejszego regulaminu będą realizowane na podstawie dotychczasowych zasad.