Pomoc

Czytanie online

Przeglądarka online jest narzędziem pozwalającym na przeglądanie wszystkich dokumentów za pomocą przeglądarki internetowej. Do przeglądania dokumentów nie jest wymagana żadna dodatkowa wtyczka do przeglądarki internetowej.

Użytkownicy nie posiadający uprawnień do publikacji mogą przeglądać strony demo zdefiniowane w karcie produktu. Przy próbie przejścia do kolejnych stron zostanie wyświetlony monit o konieczności zalogowania i/lub zakupu danej publikacji.

Dla użytkowników zalogowanych przeglądarka umożliwia zaznaczanie fragmentów tekstu. Do zaznaczenia można wybrać jeden kolor spośród grupy predefiniowanych kolorów. Zaznaczenia zapisane przez użytkownika są składowane w bazie danych i dostępne po każdorazowym zalogowaniu. Zaznaczenia są zapisywane w systemie per użytkownik.

W przypadku, gdy użytkownik niezalogowany dokona próby zapisu adnotacji zostanie wyświetlony monit o konieczności zalogowania.

Użytkownik może wstawić notatki w formie krótkiego tekstu. Notatka może być umieszczona w dowolnym miejscu na bieżąco wyświetlanej stronie. Po zapisaniu notatki system zapamiętuje jej treść oraz pozycje. Użytkownik może wybrać kolor notatki z predefiniowanej listy kolorów. Notatki są zapisywane w systemie per użytkownik.

Przeglądarka online zapisuje ostatnio odwiedzaną i najdalej odwiedzaną stronę przez danego użytkownika. Użytkownik ma możliwość przejścia do zapamiętanych numerów stron.